Λύσεις στον τομέα Ενέργειας μπάνερ

Λύσεις στον τομέα Ενέργειας

Εκεί όπου η ασφάλεια μετράει

Οι πιέσεις από την κλιματική αλλαγή και η συνεχώς αυξανόμενη ανάγκη για προστασία του περιβάλλοντος καθώς και οι τρέχουσες οικονομικές συνθήκες καθιστούν απολύτως απαραίτητη τη συστηματική διαχείριση της παραγωγής και της κατανάλωσης ενέργειας, προκειμένου να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά οι φυσικές πηγές, να μειωθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις και να μειωθεί το κόστος της ενέργειας.

Η AVRV επικεντρώνεται στον ενεργειακό τομέα, δηλ. Σε οργανισμούς που παράγουν / διανέμουν ενέργεια ή παράγουν / διανέμουν εξοπλισμό για την παραγωγή ενέργειας ή την παρακολούθηση της χρήσης, καθώς και σε οργανισμούς που καταναλώνουν με οποιονδήποτε τρόπο ενέργεια.

Οι δραστηριότητες της AVRV περιλαμβάνουν την παροχή των ακόλουθων υπηρεσιών:

 1. Υπηρεσίες Πιστοποίησης
 2. Υπηρεσίες Επιθεώρησης Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων (αρχικές και περιοδικές) σε σχέση με τις απαιτήσεις του ISO 62446: 2009
 3. Υπηρεσίες Εκπαίδευσης για προσωπικό όλων των βαθμίδων σε θέματα που σχετίζονται με την διαχείριση ενέργειας, την περιβαλλοντική διαχείριση, Υ&Α, ποιότητα, όπως:
  • Απαιτήσεις των προτύπων ISO 50001, ISO 14001, OSHAS 18001, ISO 9001
  • Έλεγχος ποιότητας
  • Βελτιώσεις διαδικασιών
  • Εκπόνηση Μελετών Εκτίμησης Επαγγελματικών Κινδύνων
  • Εκπόνηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
  • Συλλογή καταλόγου περιβαλλοντικών στοιχείων
 4. Υπηρεσίες αξιολόγησης βάσει συγκεκριμένων πρωτοκόλλων που εκδίδονται από έναν οργανισμό με σκοπό να αξιολογήσουν την συμμόρφωση ως προς τις απαιτήσεις:
  • δικτύων
  • υπεργολαβων / προμηθευτών

Αποστολή email

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email για οποιοδήποτε αίτημα ή πληροφορία. Email: info@avrv.gr. Εναλλακτικά, μπορείτε να συμπληρώσετε την φόρμα στην Σελίδα Επικοινωνίας μας..

Άμεση Υποστήριξη

Για άμεση επικοινωνία μαζί μας σχετικά με Υπηρεσίες, Υποστήριξη ή Προσφορές, παρακαλούμε τηλεφωνήστε μας τις εργάσιμες ώρες στο Τηλέφωνο: (+30) 210-6047-411 ή μέσω φαξ στο: (+30) 210-6046-507.