Λύσεις στον Τομέα των Τροφίμων μπάνερ

Λύσεις στον Τομέα των Τροφίμων

Εκεί όπου η ασφάλεια μετράει

Λύσεις στον Τομέα των Τροφίμων

Το κύριο κριτήριο ποιότητας για τα προϊόντα διατροφής είναι η ασφάλεια του καταναλωτή. Ο όρος «σταθερή ποιότητα» στον τομέα των τροφίμων έχει πολύ βαθιά σημασία και μεγάλη σημασία.

Μη συμμορφούμενες ή εσφαλμένες πρακτικές κατά την παραγωγή ή τον χειρισμό τροφίμων μπορεί να έχουν σοβαρά ή και καταστροφικά αποτελέσματα. Οι οργανισμοί που εμπλέκονται με οποιονδήποτε τρόπο με την τροφική αλυσίδα πρέπει να ενεργούν προληπτικά και να εξαλείψουν κάθε πιθανή μη συμμόρφωση ή λάθη που μπορεί να οδηγήσουν σε μη ασφαλή προϊόντα και πρέπει πάντα να συμμορφώνονται πλήρως με τις σχετικές εθνικές ή διεθνείς νομοθεσίες ή κανονισμούς.

Για την αποτελεσματική διαχείριση αυτής της κρίσιμης πλευράς της λειτουργίας τους, ο οργανισμός παραγωγής ή διακίνησης τροφίμων θα πρέπει να ζητήσει βοήθεια εφαρμόζοντας τα Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων και να επιτύχει την συμμόρφωση του με αυτά μέσω πιστοποίησης 3ου μέρους.

Στο πλαίσιο αυτό, η AVRV είναι σε θέση να προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

  1. Υπηρεσίες Πιστοποίησης
  1. Υπηρεσίες Εκπαίδευσης για προσωπικό όλων των βαθμίδων σε θέματα που σχετίζονται με την ποιότητα και την ασφάλεια του προϊόντος, καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος και την υγεία και ασφάλεια στην εργασία.
  • Απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000, FSMA, FSSC 22000, κλπ.
  • Υγεία και Ασφάλεια στον τομέα των τροφίμων όπως ορίζεται από τη νομοθεσία
  • Έλεγχος ποιότητας
  1. Υπηρεσίες Αξιολόγησης (έλεγχοι 2ου μέρους) βάσει συγκεκριμένων πρωτοκόλλων που εκδίδονται από έναν οργανισμό με σκοπό να αξιολογήσουν την συμμόρφωση ως προς τις απαιτήσεις των:
  • δικτύων
  • υπεργολάβων / προμηθευτών

Αποστολή email

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email για οποιοδήποτε αίτημα ή πληροφορία. Email: info@avrv.gr. Εναλλακτικά, μπορείτε να συμπληρώσετε την φόρμα στην Σελίδα Επικοινωνίας μας..

Άμεση Υποστήριξη

Για άμεση επικοινωνία μαζί μας σχετικά με Υπηρεσίες, Υποστήριξη ή Προσφορές, παρακαλούμε τηλεφωνήστε μας τις εργάσιμες ώρες στο Τηλέφωνο: (+30) 210-6047-411 ή μέσω φαξ στο: (+30) 210-6046-507.