Διαπίστευση

Εξασφαλίστε την αξιοπιστία του πιστοποιητικού σας

Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης

Ε.Σ.Υ.Δ Certification MS Nr 692

Η AVRV κατέχει διαπίστευση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) για:

   • Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας (ISO9001),
   • Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας (ISO14001),
   • Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (ISO22000 and FSSC22000)
   • Συστήματα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (OHSAS18001 and ISO45001)
   • Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ISO27001)
   • Συστήματα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας (ISO39001)
   • Συστήματα Ενεργειακής Διαχείρισης (ISO50001)
   • Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας (Business Continuity) (ISO22301)
   • Παροχή Υπηρεσιών Επικοινωνίας (ELOT1435) (Πληροφορίες Διαπίστευσης)

Φορέας Ελέγχου

Ε.Σ.Υ.Δ Certification MS Nr 692

Η AVRV κατέχει διαπίστευση από τον Εθνικό Φορέα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) ως Φορέας Πιστοποίησης σύμφωνα με τις Εθνικές Κανονιστικές Διατάξεις.

Το πεδίο της διαπίστευσης καλύπτει:

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της διαπίστευσης μπορείτε να επισκεφθείτε τους παρακάτω συνδέσμους:

Η διαπίστευση είναι η επίσημη αναγνώριση από ανεξάρτητο φορέα, γενικώς γνωστού ως οργανισμού διαπίστευσης, ότι ένας οργανισμός πιστοποίησης είναι ικανός να εκτελεί πιστοποίηση. Η διαπίστευση δεν είναι υποχρεωτική, αλλά προσθέτει ένα άλλο επίπεδο εμπιστοσύνης, καθώς «διαπιστευμένο» σημαίνει ότι ο οργανισμός πιστοποίησης έχει ελεγχθεί ανεξάρτητα για να βεβαιωθεί ότι λειτουργεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

Το IAF (International Accreditation Forum) είναι η παγκόσμια ένωση της αξιολόγησης της συμμόρφωσης των Φορέων Διαπίστευσης και άλλων οργανισμών που ενδιαφέρονται για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης στους τομείς των συστημάτων διαχείρισης, προϊόντων, υπηρεσιών, προσωπικού και άλλων παρόμοιων προγραμμάτων αξιολόγησης της συμμόρφωσης. Η πρωταρχική λειτουργία του είναι να αναπτύξει ένα ενιαίο παγκόσμιο πρόγραμμα εκτίμησης της συμμόρφωσης, το οποίο να μειώνει τον κίνδυνο για τις επιχειρήσεις και τους πελάτες τους, εξασφαλίζοντας ότι μπορούν να επικαλεσθούν διαπιστευμένα πιστοποιητικά. Η διαπίστευση διασφαλίζει στους χρήστες την ικανότητα και την αμεροληψία του διαπιστευμένου οργανισμού.

I.A.F

Το EA (European co-operation for Accreditation) είναι το ευρωπαϊκό δίκτυο των εθνικά αναγνωρισμένων οργανισμών διαπίστευσης που βρίσκονται στην ευρωπαϊκή γεωγραφική περιοχή.

European Accreditation

Το ΕΣΥΔ είναι μέλος των EA και της IAF και έχει υπογράψει τις Συμφωνίες Πολυμερούς Αναγνώρισης (MLA) του IAF για το QMS, το EMS, την Πιστοποίηση προϊόντων.

Ε.Σ.Υ.Δ

Αποστολή email

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email για οποιοδήποτε αίτημα ή πληροφορία. Email: info@avrv.gr. Εναλλακτικά, μπορείτε να συμπληρώσετε την φόρμα στην Σελίδα Επικοινωνίας μας..

Άμεση Υποστήριξη

Για άμεση επικοινωνία μαζί μας σχετικά με Υπηρεσίες, Υποστήριξη ή Προσφορές, παρακαλούμε τηλεφωνήστε μας τις εργάσιμες ώρες στο Τηλέφωνο: (+30) 210-6047-411 ή μέσω φαξ στο: (+30) 210-6046-507.