Κώδικας Ηθικής και Επαγγελματικής Δεοντολογίας μπάνερ

Κώδικας Ηθικής και Επαγγελματικής Δεοντολογίας

Αξία είναι αυτό που λαμβάνετε

Χέρια χειραψία

Κώδικας Ηθικής και Επαγγελματικής Δεοντολογίας

Ο Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς αποτελείται από την Πολιτική Ακεραιότητας και 5 Βασικές Αρχές Λειτουργίας. Ο Κώδικας εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της AVRV για να παρέχει καθοδήγηση στην καθημερινή επιχειρηματική δραστηριότητα σε ηθικά θέματα. Μόνο το Διοικητικό Συμβούλιο της AVRV έχει το δικαίωμα να αναθεωρήσει τον Κώδικα, κατά την κρίση του, όπως είναι απαραίτητο.

Η συμμόρφωση με τον Κώδικα Δεοντολογίας αποτελεί βασικό κριτήριο για την αξιολόγηση της απόδοσης των εργαζομένων, των εργολάβων, των συνεργατών και της διοίκησης.

Κάθε φορά που ένα μέλος της AVRV εντοπίσει ένα περιστατικό ή παραβίαση των αρχών του κώδικα (ειδικότερα αν σχετίζεται με δωροδοκία ή αδικαιολόγητη εύνοια) ή μπορεί να οδηγήσει σε παραβίαση του Κώδικα πρέπει να αναφέρει απευθείας στον Διευθυντή Πιστοποίησης ο οποίος ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο ώστε να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα (έρευνα, διορθωτικές ενέργειες, κυρώσεις). Κάθε μέλος του προσωπικού που δηλώνει ένα πραγματικό συμβάν προστατεύεται πλήρως από οποιαδήποτε πράξη εκδίκησης.

Δήλωση Ακεραιότητας

Η Διοίκηση της AVRV δίνει μεγάλη σημασία στην εδραίωση του Οργανισμού Πιστοποίησης ως ανεξάρτητου, αμερόληπτου και αξιόπιστου Οργανισμού Υπηρεσιών Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης, Υπηρεσιών Αξιολόγησης και Επιθεώρησης και Εκπαίδευσης.

Η Διοίκηση της AVRV δίνει μεγάλη σημασία στην εδραίωση του Οργανισμού Πιστοποίησης ως ανεξάρτητου, αμερόληπτου και αξιόπιστου Οργανισμού Υπηρεσιών Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης, Υπηρεσιών Αξιολόγησης και Επιθεώρησης και Εκπαίδευσης.

Για οποιονδήποτε τρέχοντα ή μελλοντικό στόχο και στρατηγική που θέτουμε και οποιαδήποτε δραστηριότητα ανάπτυξης της επιχείρησης, το κύριο κριτήριο για τις αποφάσεις μας είναι να διατηρήσουμε την εικόνα του Φορέα Πιστοποίησης ως έναν έντιμο και αξιόπιστο συνεργάτη.

Χέρι που κάνει like με αστέρια από πάνω

Βιβλίο και καπέλο αποφοίτησης

Ο Κώδικας Ηθικής ορίζει τις αρχές για την εξασφάλιση της ακεραιότητας μας ως προς:

  • Ειλικρίνεια και διαφάνεια σε όλες τις λειτουργίες
  • Αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων
  • Συμμόρφωση με όλες τις σχετικές Νομοθεσίες, Κανονισμούς και Πρότυπα
  • Διατήρηση μιας κουλτούρας στην οποία η ηθική αναγνωρίζεται ως αξία.

Όλοι εμείς που εργαζόμαστε στην AVRV υιοθετούμε το πνεύμα αυτών των αρχών. Στο σύστημα αξιών μας, η διατήρηση της ακεραιότητας τοποθετείται πάνω από κάθε εμπορικό όφελος, προσδοκία πελατών, ανάπτυξη προοπτικών.

Η διεύθυνση και το προσωπικό του AVRV έχουν ως πρωταρχικό καθήκον την πλήρη συμμόρφωση με αυτή την πολιτική.

Αρχή 1: Διαφάνεια (Δημοσιονομικός έλεγχος και λογιστική)

Αρχή 2: Ανεξαρτησία και Αμεροληψία (ακατάλληλοι μισθοί / παροχές)

Αρχή 3: Σύγκρουση συμφερόντων

Αρχή 4: Αρμοδιότητες (Ανθρώπινοι πόροι και Περιβάλλον εργασίας)

Αρχή 5: Εμπιστευτικότητα και ασφάλεια πληροφοριών (διαχείριση εσωτερικών πληροφοριών)

Αποστολή email

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email για οποιοδήποτε αίτημα ή πληροφορία. Email: info@avrv.gr. Εναλλακτικά, μπορείτε να συμπληρώσετε την φόρμα στην Σελίδα Επικοινωνίας μας..

Άμεση Υποστήριξη

Για άμεση επικοινωνία μαζί μας σχετικά με Υπηρεσίες, Υποστήριξη ή Προσφορές, παρακαλούμε τηλεφωνήστε μας τις εργάσιμες ώρες στο Τηλέφωνο: (+30) 210-6047-411 ή μέσω φαξ στο: (+30) 210-6046-507.