Επιθεωρήσεις και πιστοποίηση προϊόντων μπάνερ

Επιθεωρήσεις και πιστοποίηση προϊόντων

Assess the adherence of products, installations or projects to regulatory or contractual requirements

Οι υπηρεσίες επιθεώρησης της AVRV καθοδηγούνται από την ανάγκη να μετριαστεί ο κίνδυνος που συνδέεται με σύνθετα έργα στον κατασκευαστικό και ενεργειακό τομέα και την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τις ισχύουσες νομοθετικές απαιτήσεις για τον τομέα της φιλοξενίας. Οι υπηρεσίες επιθεώρησης που προσφέρουμε μπορούν να σας βοηθήσουν να εντοπίσετε ελαττώματα ή κινδύνους στα πρώϊμα στάδια ενός έργου, ώστε να μπορείτε να προβείτε στις απαραίτητες αλλαγές για να αποφύγετε το πλεονάζων κόστος. Επιπλέον, οι διαχειριστές έργων της AVRV παρακολουθούν όλες τις φάσεις υλοποίησης του έργου για να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις.

Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να μειώσετε τον κίνδυνο του έργου σας και να διασφαλίσετε ότι το έργο παραδίδεται όπως έχει υποσχεθεί.

Οι υπηρεσίες μας στον τομέα της επιθεώρησης είναι οι εξής:

Πιστοποίηση προϊόντος είναι η διαδικασία επιβεβαίωσης ότι ένα συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία ικανοποιεί τις απαιτήσεις απόδοσης, ποιότητας ή προσόντων (όπως η ασφάλεια) που προβλέπονται σε κανονισμούς όπως ενός εθνικού ή διεθνούς προτύπου.

Ο πιο διαδεδομένος τύπος πιστοποίησης προϊόντων στην Ευρώπη είναι η σήμανση CE (προϊόντα που εμπίπτουν στις οδηγίες Νέας Προσέγγισης όπως ορίζονται στην απόφαση 768/2008 της ΕΕ) και καλύπτει όλα τα ζητήματα ασφάλειας των καταναλωτών των προϊόντων που επηρεάζονται.

Η AVRV εκμεταλλεύεται την ικανότητα των ειδικών μας για να παρέχει:

  • Προσαρμοσμένες οδηγίες για τη καλύτερη επιλογή της πορείας προς την βεβαίωσης σήματος CE.
  • ειδικά μαθήματα κατάρτισης σχετικά με τη σήμανση CE σύμφωνα με όλες τις οδηγίες της Νέας Προσέγγισης.

Οι στρατηγικές μας συνεργασίες μας δίνουν την ευκαιρία να παρέχουμε υπηρεσίες για:

  • Αρχική επιθεώρηση και περιοδική επανεξέταση του ανυψωτικού εξοπλισμού (τύπος AA, τύπος AB)
  • Έλεγχος συγκολλήσεων
  • Έλεγχοι τύπου Α για την επιθεώρηση οχημάτων για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων σύμφωνα με τη συμφωνία ADR
  • Έλεγχοι εξοπλισμού υπό πίεση (έλεγχος τύπου «EC», έλεγχος συμμόρφωσης σχεδιασμού «EC», συμμόρφωση προς τον τύπο επαλήθευσης μονάδας «EC»
  • Κανονισμός για τα δομικά προϊόντα (ΕΕ) αριθ. 305/2011

βραβείο

Αποστολή email

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email για οποιοδήποτε αίτημα ή πληροφορία. Email: info@avrv.gr. Εναλλακτικά, μπορείτε να συμπληρώσετε την φόρμα στην Σελίδα Επικοινωνίας μας..

Άμεση Υποστήριξη

Για άμεση επικοινωνία μαζί μας σχετικά με Υπηρεσίες, Υποστήριξη ή Προσφορές, παρακαλούμε τηλεφωνήστε μας τις εργάσιμες ώρες στο Τηλέφωνο: (+30) 210-6047-411 ή μέσω φαξ στο: (+30) 210-6046-507.