Υπηρεσίες Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης μπάνερ

Υπηρεσίες Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης

Προώθηση της απόδοσης της διαδικασίας μέσω επιθεώρησης και πιστοποίησης του συστήματος διαχείρισης.

Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης;

Ένα σύστημα διαχείρισης είναι ένα αποδεδειγμένο πλαίσιο διαδικασιών που χρησιμοποιείται από έναν οργανισμό για να διασφαλίσει ότι όλα τα απαιτούμενα καθήκοντα μπορούν να εκπληρωθούν προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι.

Σε έναν μικρό οργανισμό μπορεί να μην υπάρχει ένα επίσημο σύστημα, απλά «ο τρόπος που κάνουμε τα πράγματα». Συχνά ο «τρόπος μας να κάνουμε τα πράγματα» δεν είναι καταγεγραμμένος, αντίθετα βρίσκεται στο κεφάλι του προσωπικού. Ωστόσο, όσο μεγαλύτερη είναι η οργάνωση, τόσο πιο πιθανό είναι να υπάρχουν γραπτές οδηγίες για το πώς γίνονται τα πράγματα. Αυτό εξασφαλίζει ότι τίποτα δεν έχει παραληφθεί και ότι είναι σαφές για τον καθένα το τι χρειάζεται να γίνει, πότε και πώς. Όταν ένας οργανισμός συστηματοποιεί τα πράγματα, αυτό είναι γνωστό ως σύστημα διαχείρισης.

Πρότυπα συστήματος διαχείρισης

Ορισμένα από τα πιο γνωστά πρότυπα ISO είναι τα πρότυπα συστήματος διαχείρισης. Παρέχουν ένα μοντέλο που πρέπει να ακολουθηθεί κατά τη δημιουργία και τη λειτουργία ενός συστήματος διαχείρισης. Όπως όλα τα πρότυπα ISO, είναι αποτέλεσμα διεθνούς συναίνεσης εμπειρογνωμόνων. Ως εκ τούτου, εφαρμόζοντας ένα πρότυπο συστήματος διαχείρισης, οι οργανισμοί μπορούν να επωφεληθούν από την παγκόσμια εμπειρία διαχείρισης και τις ορθές πρακτικές.

Αυτά τα πρότυπα μπορούν να εφαρμοστούν σε οποιοδήποτε οργανισμό, μεγάλο ή μικρό, ανεξάρτητα από το προϊόν ή την υπηρεσία του και ανεξάρτητα από τον τομέα δραστηριότητάς του.

Ένα αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης έχει πολλά οφέλη, όπως:

  • αποτελεσματικότερη χρήση των πόρων
  • βελτίωση της διαχείρισης κινδύνου, και
  • αυξημένη ικανοποίηση των πελατών, καθώς οι υπηρεσίες και τα προϊόντα παρέχουν με συνέπεια αυτό που υπόσχονται.

Όλα τα πρότυπα του συστήματος διαχείρισης ISO βασίζονται στην αρχή της συνεχούς βελτίωσης. Ένας οργανισμός ή μια εταιρεία αξιολογεί την τρέχουσα κατάσταση, καθορίζει στόχους και αναπτύσσει πολιτική, εφαρμόζει δράσεις για την επίτευξη αυτών των στόχων και στη συνέχεια μετρά τα αποτελέσματα. Με αυτές τις πληροφορίες, η αποτελεσματικότητα της πολιτικής και τα μέτρα που λαμβάνονται για την επίτευξή της μπορούν να επανεξεταστούν και να βελτιωθούν συνεχώς.

Επιθεωρήσεις και Πιστοποίηση

Οι επιθεωρήσεις αποτελούν ζωτικό μέρος μιας προσέγγισης του συστήματος διαχείρισης, καθώς επιτρέπουν στην εταιρεία ή στον οργανισμό να ελέγξει σε ποιο βαθμό τα επιτεύγματά τους πληρούν τους στόχους τους. Οι εξωτερικές επιθεωρήσεις παίζουν επίσης ρόλο στην απόδειξη της συμμόρφωσης με το πρότυπο.

Η πιστοποίηση (εκτίμηση της συμμόρφωσης τρίτου μέρους) δεν είναι ο μόνος τρόπος για να αποδειχθεί η συμμόρφωση με τα πρότυπα του συστήματος διαχείρισης. Είναι η επίσημη αναγνώριση, μέσω πιστοποιητικού, ότι το σύστημα διαχείρισης που εφαρμόζετε συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις ενός προτύπου.

Η AVRV είναι οργανισμός πιστοποίησης συστήματος διαχείρισης.

Το πεδίο των υπηρεσιών είναι εκτεταμένο στους τομείς της ποιότητας, του περιβάλλοντος, της ενέργειας, της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία, της ασφάλειας των τροφίμων και άλλων τομέων.

Η AVRV απασχολεί έμπειρους και καλά εκπαιδευμένους επιθεωρητές που διαθέτουν τα προσόντα τους στους αντίστοιχους τομείς και είναι ικανοί να προσδώσουν αξία στις επιχειρήσεις των πελατών. Η προσέγγιση της επιθεώρησης έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους οργανισμούς να επιτύχουν τους στόχους τους παρέχοντας συμβολή στις συνεχείς βελτιώσεις.

Η AVRV προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών πιστοποίησης που επιτρέπει στους οργανισμούς να επιλέγουν μία ή περισσότερες υπηρεσίες συνδυασμνένες για τη βελτίωση της αξίας και τη μείωση των περιττών ελέγχων.

Η ποικιλία των υπηρεσιών πιστοποίησης της AVRV περιλαμβάνει:

Η πορεία προς την πιστοποίηση

Βήμα 1: Πρόταση Πιστοποίησης – Επικοινωνία με την AVRV και ανταλλαγή προκαταρκτικών πληροφοριών. Η AVRV σας παρέχει μια πρόταση που βασίζεται στο μέγεθος και τη φύση του οργανισμού σας, αναφέροντας λεπτομερώς το κόστος και τον χρόνο που απαιτείται.

Βήμα 2: Προαιρετικός προ-έλεγχος – Μπορείτε να αποφασίσετε να εκτελέσετε προ-έλεγχο για να αξιολογήσετε την ετοιμότητα του οργανισμού σας για την επιθεώρηση. Αυτό το στάδιο είναι προαιρετικό.

Βήμα 3: Έλεγχος σταδίου 1 – Έλεγχος ετοιμότητας του συστήματος διαχείρισης για να επαληθεύσετε την κατάσταση του οργανισμού σας για πιστοποίηση που περιλαμβάνει τη συμμόρφωση του τεκμηριωμένου συστήματος σας, την εξέταση βασικών στοιχείων του συστήματος και τον προγραμματισμό των επόμενων βημάτων ελέγχου. Στο τέλος αυτού του βήματος θα λάβετε μια αναφορά που θα συνοψίζει όλα τα ευρήματα (κρίσιμα και μη κρίσιμα).

Βήμα 4: Ελεγχος σταδίου 2 – Αξιολόγηση της εφαρμογής και της αποτελεσματικότητας των συστημάτων μέσω της παρατήρησης των εργασιακών πρακτικών, των συνεντεύξεων προσωπικού και της εξέτασης των αρχείων. Στο τέλος αυτού του σταδίου, όλες οι διαπιστώσεις ελέγχου θα σας παρουσιαστούν από τον επικεφαλής επιθεωρητή, οι οποίες περιλαμβάνουν μη συμμορφώσεις, παρατηρήσεις, ευκαιρίες βελτίωσης και ισχυρά σημεία.

Βήμα 5: Τεχνική επισκόπηση και έκδοση πιστοποιητικού που υπόκειται σε επιτυχή επιθεώρηση – Ο Διευθυντής Πιστοποίησης της AVRV θα προβεί σε τεχνική εξέταση της επάρκειας των αρχείων ελέγχου για να επιβεβαιώσει την έκδοση πιστοποιητικού. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αντιμετωπίσετε όλες τις πιθανές μη συμμορφώσεις που εντοπίστηκαν σε προηγούμενα στάδια του ελέγχου.

Βήμα 6: Επιθεώρηση επιτήρησης – Κάθε χρόνο η εγκυρότητα της πιστοποίησης παραμένει υπό την επιφύλαξη επιτυχών επιθεωρήσεων επιτήρησης. Κάθε δώδεκα μήνες θα επαληθεύσουμε ότι το σύστημα διαχείρισης συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου και οδηγεί σε συνεχή βελτίωση.

Βήμα 7: Επαναπιστοποίηση – Μετά από 3 χρόνια και πριν από τη λήξη του αρχικού πιστοποιητικού, η επίσκεψη ρουτίνας θα επεκταθεί για να επιτραπεί ένας έλεγχος επαναπιστοποίησης.

management icon

Αποστολή email

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email για οποιοδήποτε αίτημα ή πληροφορία. Email: info@avrv.gr. Εναλλακτικά, μπορείτε να συμπληρώσετε την φόρμα στην Σελίδα Επικοινωνίας μας..

Άμεση Υποστήριξη

Για άμεση επικοινωνία μαζί μας σχετικά με Υπηρεσίες, Υποστήριξη ή Προσφορές, παρακαλούμε τηλεφωνήστε μας τις εργάσιμες ώρες στο Τηλέφωνο: (+30) 210-6047-411 ή μέσω φαξ στο: (+30) 210-6046-507.